خطوط اختصاصی

خط اختصاصی در سامانه پیامک چیست؟

زمانی که شما یک خط موبایل خریداری می کنید این خط در واقع به نام شما ثبت می شود و فرد دیگری امکان استفاده از این شماره را ندارد؛ خط اختصاصی در سامانه پیامک نیز دقیقا به همین معنی است، یعنی ثبت یک خط به نام شما، بدون اینکه فرد دیگری امکان استفاده از این خط را داشته باشد.

برای استفاده از خطوط ارسال پیامک حتما باید پنل پیامک داشته باشید

تعرفه های این برگه برای کسانی است که علاوه بر خطوط رایگان, شماره های رند اختصاصی اضافی نیاز دارند

دریافت پیامک رایگان است.

خریدار می تواند با پرداخت مبلغی که توسط اپراتور اعلام می گردد ، شماره را به مدت یک سال دیگر تمدید کند .


ثبت نام آنلاین پیامک
اپراتور ۱۰۰۰
نوع شماره غیر سفارشی سفارشی
چهارده رقمی 25.۰۰۰ تومان 47.۰۰۰ تومان
سیزده رقمی 64.۰۰۰ تومان 100.۰۰۰ تومان
دوازده رقمی 77.۰۰۰ تومان 190.۰۰۰ تومان
یازده رقمی 150.۰۰۰ تومان 345.۰۰۰ تومان
ده رقمی 250.۰۰۰ تومان 465.۰۰۰ تومان
نه رقمی 345.۰۰۰ تومان 580.۰۰۰ تومان
هشت رقمی 535.۰۰۰ تومان 860.۰۰۰ تومان
اپراتور 2۰۰۰
نوع شماره قیمت
دوازده رقمی 235.۰۰۰ تومان
یازده رقمی 390.۰۰۰ تومان
ده رقمی 535.۰۰۰ تومان
نه رقمی 860.۰۰۰ تومان
هشت رقمی 1.400.۰۰۰ تومان
اپراتور 3۰۰۰
نوع شماره قیمت
چهارده رقمی 45.۰۰۰ تومان
دوازده رقمی 145.۰۰۰ تومان
ده رقمی 290.۰۰۰ تومان
اپراتور 5001-5002-5004-5005
نوع شماره قیمت
چهارده رقمی 25.۰۰۰ تومان
سیزده رقمی 32.۰۰۰ تومان
دوازده رقمی 64.۰۰۰ تومان
یازده رقمی 100.۰۰۰ تومان
ده رقمی 150.۰۰۰ تومان
نه رقمی 300.۰۰۰ تومان